MBROJTËSI I TË SË VËRTETËS

Zeqir DURAKU

                MBROJTËSI I TË SË VËRTETËS


. . . Ia kanë dhënë çmimin "N O B E L" për paqe
"Motrës së Madhe" apo "NËNËS SË SHQIPTARËVE"

vetëm dhe vetëm -sepse "Motrës së Madhe
apo "N ënës së shqiptarëve"
kurrë nuk ia ka NDI pėr sh q i p t a r ë t A S F A R E!?!

"MOTRËN E MADHE" apo "NËNËN E SHQIPTARËVE"
e kanë shpërblyër me çmimin "N O B E L"
-ta merr M E N D J A . . .
sepse, "MOTRA E MADHE" apo "NËNA E SHQIPTARËVE"
tërë jetën e vet -me p i e t e t
iu shërbeu ZOTAVE, VENDEVE dhe POPUJVE të h u a j

veç, aspak VENDIT dhe POPULLIT tė vet !?!

FAKTI përfundimisht bindës së "Motrës së M A DH E"
apo, "NËNËS SË SH Q I P T A R Ë V E"
nuk ia ka N D I për sh q i p t a r ë t aspak dhe askurrë
është e V E R V Ë R T E T A e padiskutueshme -se AJO
nuk denjoj -madje, as edhe që të v a rr o s e j
-as n'Shqipëri, as n'Maqedoni dhe as në Kosovë !?! . . .

Prandaj, "MOTRËN E MADHE" apo "NËNËN E shqiptarëve"
"N O B E L I S T E"
e mbështesin dhe e vlerësojnë -veçanërisht ata shqipfolës
të cilët, ose janë të mangët TEPËR e të mjerë nga K O K A

ose, janë sh ë r b ë t o r ë të DJAJVE MË ANTISHQIPTAR
-që ka B O T A !?! . . .

Search site

© 2014 All rights reserved.